Зборник радова - Књига бр. 62-2

 

Covers / Korice

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Gorica Stanojević

Analysis of annual sums of precipitation in Serbia (1–13)

Преведено на српски

Анализа годишњих падавинских сума на простору Србије (1–13)

Jugoslav Nikolić, Milena Nikolić, Djordje Nikolić

The study of natural characteristics of the basin as a function of forecasting erosion and deposition processes on the example of the selected basin (15–31)

Преведено на српски

Проучавање природних карактеристика слива у функцији прогнозе процеса ерозије и акумулације на примеру изабраног слива (15–32)

Ivana Penjišević

The directions of regional development of Raška municipality (33–48)

Преведено на српски

Правци регионалног развоја општине Рашка (33–50)

Nebojša Zakić, Svetlana Vukotić, Jugoslav Aničić, Marko Laketa

Self-employment and enterpreneurship as a choice: an example of Serbia (49–66)

Преведено на српски

Самозапошљавање и предузетништво као избор: пример Србија (51–68)

Dejan Berić, Ana Jovičić

Cruising tourism Novi Sad and Belgrade residents' experience analyse (67–80)

Преведено на српски

Анализа искустава становника Београда и Новог Сада у туризму крстарења (69–82)

Suzana Lović, Željko Bjeljac, Milena Cvetković

Tourist event “Days of plum – my plum” at Blace – demographic and geographical analysis of visitors (81-92)

Преведено на српски

Туристичка манифестација „Дани шљиве – шљиво моја“ у Блацу – анализа географског порекла посетилаца и њихових одређених демографских карактеристика (83–95)

Zoran Janjetović

Borders of the German occupation zone in Serbia 1941-1944 (93-115)

Преведено на српски

Границе немачке окупационе зоне у Србији 1941-1944 (95-117)

Tivadar Gaudenyi, Mlađen Jovanović

Lazarus’map of Hungary (117-131)

Преведено на српски

Лазарева карта Угарске (117–131)

COMMENTS AND REVIEWS

Milica Pecelj

“Proceedings of the Congress of Serbian Geographers Held in Banja Luka” (133-134)

Преведено на српски

У припреми...

Geographical Institute

CIP