Зборник радова - Књига бр. 54

 

Насловна страна

Садржај

Milan Radovanović, Vesna Lukić, Nedeljko Todorović

Heliocentric Electromagnetic Long-Term Weather Forecast and its Applicable Significance (5–18)

Преведено на српски

Хелиоцентрична електромагнетна дугорочна временска прогноза и њен апликативни значај

Nina Nikolova, Stanislav Vassilev

Variability of Summer-Time Precipitation in Danube Plain, Bulgaria (19–32)

Boško Milovanović

Statistical Procedures Application and Results of Research of Precipitation on Mountain Stara Planina (33–44)

Преведено на српски

Резултати примене статистичких поступака у истраживању падавина на Старој Планини

Tamara Kovačević, Anđelija Ivkov, Branislav Đurđev

Age Structure of Gypsies in Vojvodina (45–62)

Преведено на српски

Старосна структура Рома у Војводини

Mirčeta Vemić

The Present Condition and Projection of Construction of Railway Net of the Danube-Morava Corridor (63–74)

Преведено на српски

Садашње стање и пројекција изградње мреже пруга дунавско-моравског коридора

Dragana Matijević

Recent Development of Rural Settlements in Northern Part of Belgrade Periurban Space (75–86)

Преведено на српски

Рецентни развој сеоских насеља у северном делу београдског периурбаног простора

Ivan B. Popović

The Chronology of Building and Physionomy of the Danube Basin Leisure and Recreation Settlements on the Miroč Mountain (Serbia) (87–98)

Преведено на српски

Хронологија изградње и физиономија подунавских насеобина за одмор и рекреацију на Мирочу

Jovan Romelić, Kristina Košić, Tatjana Pivac

The Condition and Possibilities of Development Rural Tourism in Mountain Part of Vojvodina Province (99–114)

Преведено на српски

Стање и могућности развоја руралног туризма у планинском делу Војводине

Jasmina Jovanović, Dragica Živković

Cartographic Modeling of the Population Density in the Function of Research of Spatial–Demographical Relations (115–127)

Преведено на српски

Картографско моделовање густина насељености у функцији истраживања просторно-демографских односа

Географски институт

CIP