Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 71, бр. 3

Уредници: Марко Д. Петровић, Ана Милановић Пешић

Година издања: 2021

 

Биби Хафса, Раџу Ахмед, Роки Кумар

(ОРИГИНАЛ) SPATIO-TEMPORAL PATTERN OF TROPICAL CYCLONES: THE CASE OF CYCLONES OF THE BAY OF BENGAL

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКИ ОБРАЗАЦ ТРОПСКИХ ЦИКЛОНА: СЛУЧАЈ ЦИКЛОНА У БЕНГАЛСКОМ ЗАЛИВУ

Иван М. Потић, Нина Б. Ћурчић, Милан М. Радовановић, Горица Б. Станојевић, Славица Б. Малиновић-Милићевић, Станислав А. Јамашкин, Анатолиј А. Јамашкин

(ОРИГИНАЛ) ESTIMATION OF SOIL EROSION DYNAMICS USING REMOTE SENSING AND SWAT IN KOPAONIK NATIONAL PARK, SERBIA

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА ДИНАМИКЕ ЕРОЗИЈЕ ЗЕМЉИШТА УПОТРЕБОМ ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И SWAT-А У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ КОПАОНИК У СРБИЈИ

Конгесваран Тангарај, Сивакумар Картикејан

(ОРИГИНАЛ) ASSESSMENT OF SHORELINE POSITIONAL UNCERTAINTY USING REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES: A CASE STUDY FROM THE EAST COAST OF INDIA

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА ПРОМЕНЕ ПОЛОЖАЈА ОБАЛЕ УПОТРЕБОМ ДАЉИНСКЕ ДЕТЕКЦИЈЕ И ГИС-А: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ИСТОЧНЕ ОБАЛЕ ИНДИЈЕ

Тамара Јојић Главоњић, Власта Кокотовић Каназир, Марија Љакоска

(ОРИГИНАЛ) LOCAL POPULATION ANALYSIS IN THE FUNCTION OF THE PROTECTED AREA SUSTAINABLE DEVELOPMENT

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

Тадеуш Зиенкиевич, Ева Зиенкиевич

(ОРИГИНАЛ) DIVERGENCE OR CONVERGENCE? THE CASE OF THE FORMER YUGOSLAV AREA

(ПРЕВОД) РАЗИЛАЖЕЊЕ ИЛИ ПРИБЛИЖАВАЊЕ? СЛУЧАЈ ЗЕМАЉА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Слободанка Станков, Марија Перић, Дејан Дољак, Наталија Вуковић

(ОРИГИНАЛ) THE ROLE OF EUROREGIONS AS A FACTOR OF SPATIAL INTEGRATION AND REGIONAL DEVELOPMENT—THE FOCUS ON THE SELECTED BORDER AREA

(ПРЕВОД) УЛОГА ЕВРОРЕГИОНА КАО ФАКТОРА ПРОСТОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА—ПОСЕБАН ОСВРТ НА ИЗАБРАНИ ПОГРАНИЧНИ ПРОСТОР

Аигул М. Сергејева, Мирослава Ж. Омирзакова, Гулсезим Н. Закуда, Хамит А. Телекешов

(ОРИГИНАЛ) TERRITORIAL IMAGE AND BRANDING AS TOOLS FOR DEVELOPING WESTERN KAZAKHSTAN AS A TOURIST DESTINATION

(ПРЕВОД) ИМИЏ И БРЕНДИРАЊЕ ПРОСТОРА У ЦИЉУ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ ЗАПАДНОГ КАЗАХСТАНА

Игор Лешчешен, Љубица Ивановић Бибић, Смиљана Ђукичин Вучковић, Јан Херцик, Лазар Которчевић

(ОРИГИНАЛ) THE IMPORTANCE OF TEACHING EQUIPMENT IN GEOGRAPHY CLASSROOMS

(ПРЕВОД) ЗНАЧАЈ НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Дејана Јаковљевић

(ОРИГИНАЛ) THE GEOGRAPHY OF SERBIA—NATURE, PEOPLE, ECONOMY

(ПРЕВОД) ГЕОГРАФИЈА СРБИЈЕ—ПРИРОДА, СТАНОВНИШТВО, ПРИВРЕДА

ЦИП