Сарадници

Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања. Према назначеној научној програмској делатности Институт је организован по одељењима, а одељења се састоје од одсека. Поред основних организационих јединица Институт има своје органе управе као и стручне службе. 

ОДЕЉЕЊЕ ФИЗИЧКЕ ГЕОГРАФИЈЕ

Одељење физичке географије бави се формирањем фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију научних истраживања у широком пољу географских дисциплина (геолошка истраживања, педолошка истраживања, геоморфологија, климатологија и метеорологија, хидрологија, биогеографија и заштита животне средине, и слично). На пољу физичко-географских истраживања у Институту дат је велики научни допринос, објављен је изузетан број монографских дела, као и велики број међународно признатих студија.

ОДЕЉЕЊЕ ДРУШТВЕНЕ ГЕОГРАФИЈЕ

Одељење друштвене географије бави се изучавањем широког спектра демографских и антропогених истраживања, кроз мултидисциплинарни приступ изучавању становништва (географија насеља, демографија, миграције становништва, структуре становништва, пројекције, статистика становништва, историјска демографија, антропологија, геополитика, популациона политика, културолошке студије и др.) Притом се сарадници Института усмеравају ка стицању и ширењу знања о теоријским питањима развитка ставништва, о регионалној диференцираности демографских процеса у Србији, Балкану, Европи и свету, али и изради студија о становништву. 

ОДЕЉЕЊЕ РЕГИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ

 Одељење регионалне географије бави се регионалним истрживањима (регионална географија, геополитика, економска географија), превасходно на простору Србије и Балкана, али и шире. За основни предмет проучавања узима се комплекс природних и друштвено-економских појава на одређеном простору, као и њихови међусобни односи, са циљем изучавања и утврђивања њиховог географског распростирања. Врши се географска регионализација и изучава проблематика везана за регије и регионе, анализирају се развојна обележја држава и регија Европе и света. 

ОДЕЉЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА

Одељење за просторно планирање врши истраживања из области савремене теорије и праксе просторног планирања, са посебним фокусом на пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. Сарадници Института су директно ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима, руководили су или су учествовали у изради планских докумената стратегијског карактера, и активни су чланови струковних асоцијација у земљи и иностранству. У оквиру рада овог одељења публиковано је неколико монографија националног значаја, као и већи број стручних и научних радова из области просторног планирања.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАРТОГРАФИЈУ

Одсек за картографију у оквиру Географског института постоји од 1950. године. Основни циљ овог одељења је прикупљање просторних података са циљем израде, припреме и прегледа основних географских карата и атласа, на чему је ангажовано неколико картографа и картографских цртача. Припадници института објавили су мноштво картографских скица у прилозима својих радова, а од посебних картографских издања публиковано је 11 пољопривредних карата, једна геоморфолошка, једна демографска и једна етничка карта Србије.