Правна акта


Најосновнија правна акта која регулишу научноистраживачку делатност у Србији, као и основна акта Географског института „Јован Цвијић“ САНУ су:

 

ЗАКОНИ

  1. Закон о науци и истраживањима, 8. јул 2019. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 49/19
  2. Закон о научноистраживачкој делатности, 8. децембар 2005. године, Службени гласник 110/05. (Република Србија)
  3. Закон о изменама и допунама закона о научноистраживачкој делатности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  4. Закон о Српској академији наука и уметности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (који доноси Скупштина Српске академије наука и уметности)

 

СТАТУТИ

  1. Статут Српске академије наука и уметности, на својој првој редовној седници од 25. септембар 2020. године.
  2. Статут Географског института „Јован Цвијић“ САНУна седници Управног одбора одржаној 20. септембра 2022. године, а на основу прибављене сагласности Извршног одбора САНУ бр. 276/2 од 19. септембра 2022. године, усвојен је пречишћен текст Статута Географског института „Јован Цвијић“ САНУ.

 

ПРАВИЛНИЦИ

  1. Правилник о раду Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, бр. 69/1, који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, 28. јун 2018. године.
  2. Правилник о издавачкој делатности Географског института "Јован Цвијић" САНУ, на седници одржаној  7. априла 2015. године (који доноси Научно веће Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)
  3. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, "Службени гласник", бр. 24/2016  и 21/2017 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС

1. Кодекс понашања у научноистраживачком раду, бр. 451-03-00860/2018-14, који доноси Национални савет за научни и технолошки развој, 21. фебруар 2018. године

2. Етички кодекс Географског института "Јован Цвијић" САНУ, бр. 98/1, који доноси Управни одбор Географског института "Јован Цвијић" САНУ, 29. децембар 2020. године.

 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

1. План родне равноправности Географског института „Јован Цвијић“ САНУ,бр. 59/1, од 19.7.2022. године, који је донео Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

2. Одлука о формирању Одбора за родну равноправност и именовању Одговорног лица за родну равноправност, бр. 60/1, од 20.7.2022.године, коју је донео директор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ