Издаваштво

Резултате научноистраживачког рада Институт објављује у својим сталним и повременим публикацијама. Стална публикација Института је „Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ)“. Повремене публикације су књижна издања, под називом „Посебна издања“, географске карате и атласи, просторни и урбанистички планови и пројекти, разне студије, зборници, лексикографска грађа, каталози и сл. Научне и стручне публикације Институт размењује са научним и другим организацијама у земљи и иностранству. Један део тиража институтских публикација налази се у директној продаји.

  

 

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Зборник радова је интердисциплинарни научни часопис који издаје Географски институт „Јован Цвијић” (САНУ). Часопис излази три пута годишње. Часопис омогућава слободан приступ и бесплатно објављивање научних радова из области геонаука и географији сродних наука. Предност се даје оригиналним научним приступима који третирају одређене методе, моделе, процесе, проблеме и законитости. У размтарање се узимају искључиво радови који нису раније објављивани. Рукописе рецензирају најмање два анонимна рецензента. Кореспонденција се обавља са првопотписаним аутором (осим ако није другачије назначено), који преузима обавезу информисања преосталих коаутора о издавачком процесу. Зборник радова публикује се на енглеском језику, док се преводи појединих научних радова могу наћи и на српском језику у електронској верзији на веб страници Зборника.

 

Посебна издања

Посебна издања.

Посебна издања Географског института „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности (САНУ) су повремене публикације Института у виду монографија које се издају у зависности од приспелих радова, на основу одлуке Уређивачког одбора Института. У једној календарској години може да буде објављено више књига посебних издања у зависности од временских, кадровских и финансијских могућности. Посебна издања се уобичајено издају на српском језику, али изузетно, могу бити публикована и на неком од светских језика (енглески, руски, француски).

 

Карте и атласи

Карте и атласи.

Као резултат научноистраживачког рада Институт издаје разноврсне општегеографске и тематскe карте, вишелисне карте и атласе. Ове публикације се објављују у виду посебних издања, затим као уметнуте карте и картографске скице или графички прилози књижних издања, просторних, урбанистичких и других планова и пројеката. Публикације овог типа могу бити резултат ауторског рада, настати као дело више аутора или у сарадњи више сродних институција у оквиру научноистраживачких пројеката.

 

Остала издања и суиздаваштво

Остала издања и суиздаваштво.

Поред повремених публикација категорисаних као „Посебна издања“, која су првенствено монографског карактера, Институт објављује и монографије, као и Зборнике радова са међународних научних скупова у суиздаваштву са сродним институцијама и  другим издавачким установама, а у зависности од успостављене сарадње са тим установама. У том случају, научни и уређивачки одбори, уредници, технички уредници и рецензенти се бирају на основу одлуке уређивачког одбора Института из редова сарадника Института.