Предња корица.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ 1947–2017.
Историјат и перспективе

Књига 92

ISBN 978-86-80029-71-9

Година издања: 2017
Уредништво: Жељко Бјељац, Ана Милановић Пешић, Марко Д. Петровић, Радмила Милетић, Марија Дробњаковић, Јована Тодорић, Александра Спалевић, Јасна Стојановић, Стефан Денда
Главни уредник: Жељко Бјељац

 

 

Седамдесетогодишњи развој Географског института „Јован
Цвијић“ САНУ, презентован у овој библиографској монографској пу-
бликацији прегледног је карактера, утемељен на анализи доступног
архивског материјала и савремених научноистраживачких активно-
сти Института. Хронолошки приказ истраживачког опуса активности
запослених сарадника Института, подразумевао је и систематизаци-
ју обимног материјала према врсти активности, географским дисци-
плинама, предмету, приступу и намени истраживања. Дат је приказ и
целокупне издавачке, библиографске активности Института.

Преузмите књигу у пдф формату: 70 godina GI JC SANU skraceno.pdf