Предња корица.

Верификација модела евапотранспирације

Књига 78

ISBN 978-86-80029-49-8

UDK 551.573(282.243.744)(497.11), 556.131(282.243.744)(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Југослав Николић
Уредник: Мирослав Оцкољић

 

 

 

Кроз мултидисциплинарни приступ проблему евапотранспирације аутор укључује у истраживање утицај многобројних фактора: од утицаја различитих геолошких подлога до утицаја географских, геоморфолошких, метеоролошких, хидрогеолошких и хидролошких чинилаца. Аутор врши верификацију развијеног нумеричког модела евапотранспирације кроз истраживања и примене на терене горњег слива западне Мораве. Истражује се утицај фактора терена на величину прорачуна испаравања. Анализирају се физичко-географски, хидролошки и климатски параметри горњег слива Западне Мораве и разматра утицај географског положаја, геоморфолошких карактеристика терена, хидрографски и хидролошки услови. Изучававају се климатске карактеристике и вегетациони покривач у циљу реалније процене албеда. Анализирају се елементи геолошке грађе и основна хидрогеолошка својства стена и терена. На комплексан начин, уз уважавање утицаја орографије и динамике, анализирају се и падавине, као и процес укупног отицаја. На основу вишегодишњих низова измерених вредности протицаја и падавина врши се прорачун падавина и отицаја за слив. Методом водног биланса одређује се интегрално испаравање воде са изучаваног слива које се пореди са израчунатим испаравањем добијеним применом нумеричког модела и утврђује корекција прорачуна испаравања воде условљена утицајем фактора терена. Домен модела дефинише се у односу на површину посматраног слива/сливног подручја. Публикација аутора др Југослава Николића, “Верификација модела евапотранспирације – хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве.Аутор верификује нумерички модел евапотранспирације кроз истраживања и примене у хетерогеним геолошким условима терена. Тиме је остварен значајан научни допринос за практичне примене нумеричког модела у одређивању интегралног испаравања воде на произвољном терену.