Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ, Београд Ђуре Јакшића бр.9 (у даљем тексту: Наручилац), позива заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуду у складу са законом и конкурсном документацијом.
Предмет: Набавка добара – електронска опрема. Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: 38112100-4 „Глобални системи навигације и позиционирања (GPS)”

Преузимање конкурсне документације може се извршити:
На порталу Управе за јавне набавке: http://portal.ujn.gov.rs/; са e-mail адресе Института ; у просторијама Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, Београд, Ђуре Јакшића бр.9, трећи спрат, соба 106.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 04.12.2019. године до 12 часова.

Прилог: 3-POZIV (3).pdf

Прилог: 4-KONKURSNA DOKUMENTACIJA (1).pdf

Датум објаве: 26.11.2019. године
Извор: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија