Предња корица.

Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871–1877. год.

Карта, посебно издање, књига 61

ISBN 86-80029-29-7

UDK 314.117-054(497.11)"1871/1877", 323.11:528.94(497.11)"1871/1877", 821.163.41.09-992
Година издања: 2005
Аутори: Мирчета Вемић
Уредник: Милан Бурсаћ

 

Етничка карта дела Старе Србије је визуел на карто графска представа етничког састава и распореда становништва по насељима, која су наведена у путопису Милоша С. Милојевића из друге половине XIX века. Три свеске нашег познатог путописца под насловом Путопис дела Праве (Старе) Србије које су објављене 1871, 1872. и 1877. године, несумњиво представљају веома вредан историјски, етнографски и географски извор, који је послужио за израду ове карте. Путопис је рађен, пре свега, из научних разлога, што се види из подршке тадашњег председника Српског ученог друштва г. Јанка Шафарика, као и материјалне помоћи које је то друштво издвојило за штампање прве две свеске. У нашој историографи ји овај путопис је посебно запажен, често је навођен, понекад и оспораван, али до данас није картиран ни један његов садржај. Имајући у виду могућности картографије да литерарне и нумеричке податке претвори у визуелни облик, за ову карту издвојен је само онај садржај који се односи на етнички састав становништва и његов распоред по насељима са различитим бројем кућа.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_061_mirceta_vemic.pdf