Предња корица.

Зборник радова
Књига 68, бр. 3

Уредници: Милан Милековић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2018

 

Milutin Tadić, Zorica Prnjat

(ОРИГИНАЛ) A THEORETICAL EXPLORATION OF A SUNDIAL OF THE FRANCISCAN FRIARY IN DUBROVNIK (CROATIA)

(ПРЕВОД) ТЕОРЕТСКА РЕКОНСТРУКЦИЈА СУНЧАНОГ ЧАСОВНИКА ФРАЊЕВАЧКОГ САМОСТАНА У ДУБРОВНИКУ (ХРВАТСКА)

Claudia Daniela Albă, Andreea Gabriela Zamfir, Sandu Boengiu

(ОРИГИНАЛ) URBAN HYDROGRAPHY AND BLUESPOTS MAP OF CRAIOVA (ROMANIA)

(ПРЕВОД) УРБАНА ХИДРОГРАФСКА КАРТА КРАЈОВЕ СА ЗОНАМА ПЛАВЉЕЊА (РУМУНИЈА)

Dragana Milijašević Joksimović, Bojan Gavrilović, Suzana Lović Obradović

(ОРИГИНАЛ) APPLICATION OF THE WATER QUALITY INDEX IN THE TIMOK RIVER BASIN (SERBIA)

(ПРЕВОД) ПРИМЕНА ИНДЕКСА КВАЛИТЕТА ВОДЕ У СЛИВУ РЕКЕ ТИМОК (СРБИЈА)

Rabiul Ansary, Mohammad Arif

(ОРИГИНАЛ) QUALITY OF AGE STATISTICS IN INDIA: AN INSIGHT OF CHANGING COURSE OF RELIABILITY

(ПРЕВОД) КВАЛИТЕТ СТАРОСНЕ СТАТИСТИКЕ У ИНДИЈИ: УВИД У ПРОМЕНЕ ТОКА ПОУЗДАНОСТИ

Milena Nedeljković, Jelena Vukonjanski, Milan Nikolić, Olga Hadžić, Marica Šljukić

(ОРИГИНАЛ) A COMPARATIVE ANALYSIS OF SERBIAN NATIONAL CULTURE AND NATIONAL CULTURES OF SOME EUROPEAN COUNTRIES BY GLOBE PROJECT APPROACH

(ПРЕВОД) КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ И НАЦИОНАЛНИХ КУЛТУРА ОДАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА ПОМОЋУ ГЛОБЕ ПРОЈЕКТНОГ ПРИСТУПА

Aleksandra Terzić, Željko Bjeljac, Vladimir Karadžoski, Radmila Jovanović

(ОРИГИНАЛ) SAINT GEORGE’S DAY IN THE BALKANS — CUSTOMS AND RITUALS IN BULGARIA, SERBIA AND MACEDONIA

(ПРЕВОД) ЂУРЂЕВДАН НА БАЛКАНУ - ОБИЧАЈИ И РИТУАЛИ У БУГАРСКОЈ, СРБИЈИ И МАКЕДОНИЈИ

Dragan Burić, Radomir Ivanović, Milan Milenković

(ОРИГИНАЛ) INDICATORS OF SPECIFICITY OF CLIMATE: THE EXAMPLE OF PODGORICA (MONTENEGRO)

(ПРЕВОД) ПОКАЗАТЕЉИ СПЕЦИФИЧНОСТИ КЛИМЕ: ПРИМЕР ПОДГОРИЦЕ (ЦРНА ГОРА)

Natalia A. Vuković, Andrey V. Mekhrentsev, Darko B. Vuković

(ОРИГИНАЛ) TRANSNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR OF THE NORTHERN SEA ROUTE BASED ON SABETTA SEAPORT: CHALLENGES OF REGIONAL DEVELOPMENT FOR RUSSIA

(ПРЕВОД) ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОР НА СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТУ ПОСРЕДСТВОМ ЛУКЕ САБЕТА: ИЗАЗОВИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА РУСИЈУ

ARTICLE'S RETRACTION

(ОРИГИНАЛ) CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF GEOTHERMAL ENERGY UTILIZATION FOR ECNOMIC-TOURISTIC DEVELOPMENT

(ПРЕВОД) РЕТРАКЦИЈА

ЦИП