Предња корица.

Зборник радова
Књига 68, бр. 2

Уредници: Милан Милековић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2018

 

Boško Milovanović, Phillip Schuster, Milan Radovanović, Vesna Ristić, Vakanjac, Christoph Schneider, Milovan Milivojević

(ОРИГИНАЛ) SPATIAL-TEMPORAL VARIABILITY OF AIR TEMPERATURES IN SERBIA IN THE PERIOD 1961–2010

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСКА ВАРИЈАБИЛНОСТ ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1961–2010

Volodymyr P. Kycheryavyj, Vasyl Popovych, Volodymyr S. Kycheryavyj

(ОРИГИНАЛ) THE CLIMATE OF A LARGE CITY AND ECOCLINE ORDINATION OF ITS VEGETATION COVER

(ПРЕВОД) КЛИМА ВЕЛИКОГ ГРАДА И ОДРЕЂИВАЊЕ ЕКОКЛИНА ЊЕГОВОГ ВЕГЕТАЦИОНОГ ПОКРИВАЧА

Bojan Gavrilović, Miloš Ćirić, Aleksandra Vesić, Danijela Vidaković, Boris Novaković, Milica Živanović

(ОРИГИНАЛ) BIODIVERSITY OVERVIEW OF SODA PANS IN THE VOJVODINA REGION (SERBIA)

(ПРЕВОД) ПРЕГЛЕД БИОДИВЕРЗИТЕТА СЛАТИНА У ВОЈВОДИНИ (СРБИЈА)

Milica Pecelj, Milica Lukić, Ana Vučičević, Elena De Uña-Álvarez,Joaquim C. G. Esteves da Silva, Irina Freinkin, Sonja Ciganović, Uroš Bogdanović

(ОРИГИНАЛ) GEOECOLOGICAL EVALUATION OF LOCAL SURROUNDINGS FOR THE PURPOSES OF RECREATIONAL TOURISМ

(ПРЕВОД) ГЕОЕКОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА ЛОКАЛНОГ ОКРУЖЕЊА У СВРХУ РЕКРЕАЦИОНОГ ТУРИЗМА

Andjelina Marić, Tomislav Pavlović

(ОРИГИНАЛ) CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF GEOTHERMAL ENERGY UTILIZATION FOR ECONOMIC-TOURISTIC DEVELOPMENT
This article has been retracted. Link to the retraction 10.2298/IJGI181008004E

(ПРЕВОД) УСЛОВИ И МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ
Овај чланак је повучен из часописа.

Nikola Milentijević, Jovan Dragojlović, Dušan Ristić, Marija Cimbaljević, Dunja Demirović, Aleksandar Valjarević

(ОРИГИНАЛ) THE ASSESSMENT OF ARIDITY IN LESKOVAC BASIN, SERBIA (1981–2010)

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА АРИДНОСТИ У ЛЕСКОВАЧКОЈ КОТЛИНИ, СРБИЈА (1981–2010)

Goran Mutabdžija

(ОРИГИНАЛ) CONCEPT AND IMPORTANCE OF STATISTICAL REGIONS ON THE EXAMPLE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

(ПРЕВОД) КОНЦЕПТ И ЗНАЧАЈ СТАТИСТИЧКИХ РЕГИЈА НА ПРИМЕРУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Jelena Randjelović

(ОРИГИНАЛ) INFLUENCE OF THE SELECTED MINORITY GROUP ON GENTRIFICATION OF CHICAGO NEIGHBORHOOD EDGEWATER

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ОДАБРАНЕ МАЊИНСКЕ ГРУПЕ НА ЏЕНТРИФИКАЦИЈУ ЧИКАШКОГ ПРЕДГРАЂА ЕЏВОТЕР

Dmitry A. Ruban

(ОРИГИНАЛ) AESTHETIC PROPERTIES OF GEOLOGICAL HERITAGE LANDSCAPES: EVIDENCE FROM THE LAGONAKI HIGHLAND (WESTERN CAUCASUS, RUSSIA)

(ПРЕВОД) ЕСТЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОСТОРА С ГЕОЛОШКИМ НАСЛЕЂЕМ: ПРИМЕР С ВИСОРАВНИ ЛАГОНАКИ (ЗАПАДНИ КАВКАЗ, РУСИЈА)

Natalia Verbitskaya, Darko B. Vuković, Andrey Mehrentsev, Dejana Jakovljević, Aleksandra Vujko

(ОРИГИНАЛ) CUBE ONLINE ANALYTICAL MODEL (COLAM) IN THE RIVER SHIPPING LOGISTIC FORECASTING

(ПРЕВОД) KJУБ ОНЛИНЕ АНАЛИТИЧКИ МОДЕЛ (КОЛАM) У ЛОГИСТИЧКОJ ПРОЦЕНИ У РЕЧНОМ БРОДАРСТВУ

ЦИП