Предња корица.

Зборник радова
Књига 68, бр. 1

Уредници: Милан Миленковић, Марко Д. Петровић

Година издања: 2018

 

Славица Малиновић-Милићевић, Драгутин Т. Михаиловић, Милан М. Радовановић, Нусрет Дрешковић

(ОРИГИНАЛ) EXTREME PRECIPITATION INDICES IN VOJVODINA REGION (SERBIA)

(ПРЕВОД) ИНДЕКСИ ЕКСТРЕМНИХ ПАДАВИНА У РЕГИОНУ ВОЈВОДИНЕ (СРБИЈА)

Татјана Попов, Слободан Гњато, Горан Трбић

(ОРИГИНАЛ) CHANGES IN TEMPERATURE EXTREMES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A FIXED THRESHOLDS-BASED INDEX ANALYSIS

(ПРЕВОД) ПРОМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЕКСТРЕМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ: АНАЛИЗА ИНДЕКСА БАЗИРАНИХ НА ФИКСНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРАГОВА

Марија Прокић

(ОРИГИНАЛ) CLIMATE TRENDS OF TEMPERATURE AND PRECIPITATION IN NIŠAVA RIVER VALLEY (SERBIA) FOR 1960–2015 PERIOD

(ПРЕВОД) КЛИМАТСКИ ТРЕНДОВИ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПАДАВИНА У ДОЛИНИ РЕКЕ НИШАВЕ У ПЕРИОДУ 1960–2015. ГОДИНА

Зорица Прњат, Милутин Тадић

(ОРИГИНАЛ) GNOMONIC TERMS IN THE SERBIAN LANGUAGE

(ПРЕВОД) ГНОМОНИЧКИ ТЕРМИНИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Мд. Сератјул Ислам, Мд. Санаул Хаке Мондал, М Х М Имрул Кабир

(ОРИГИНАЛ) COPING WITH NATURAL DISASTERS: A CROSS-SECTIONAL STUDY WITH PEOPLE WITH DISABILITIES IN THE COASTAL ZONE OF BANGLADESH

(ПРЕВОД) СУОЧАВАЊЕ СА ПРИРОДНИМ НЕПОГОДАМА: МЕЂУСЕКТОРСКА СТУДИЈА СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ПРИОБАЛНОЈ ЗОНИ БАНГЛАДЕША

Сања Божић, Тамара Јовановић, Александра Драгин, Бојана Спасојевић, Тин Лукић

(ОРИГИНАЛ) THE PERCEPTION OF UNETHICAL ISSUES IN SELECTED THAILAND TOURIST AREAS: MEASURING THE ATTITUDES OF FOREIGN TOURISM STUDENTS

(ПРЕВОД) ПЕРЦЕПЦИЈА НЕЕТИЧКИХ НАЧЕЛА У ОДАБРАНИМ ТУРИСТИЧКИМ ПОДРУЧЈИМА ТАЈЛАНДА: МЕРЕЊЕ СТАВОВА ИНОСТРАНИХ СТУДЕНАТА ТУРИЗМА

Маја Мијатов, Милана Пантелић, Александра Драгин, Марија Перић, Слободанка Марковић

(ОРИГИНАЛ) APPLICATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES IN HOTEL BUSINESS

(ПРЕВОД) ПРИМЕНА ПРИНЦИПА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА У ХОТЕЛСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Драгана Поповић, Дејан Дољак, Драгана Кузмановић, Милован Пецељ

(ОРИГИНАЛ) GEOECOLOGICAL EVALUATION OF PROTECTED AREA FOR RECREATION AND TOURISM PLANNING – THE EVIDENCE FROM THE BOSNIA AND HERZEGOVINA NATIONAL PARK

(ПРЕВОД) ГЕОЕКОЛОШКА ЕВАЛУАЦИЈА ЗАШТИЋЕНОГ ДОБРА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ И ПЛАНИРАЊЕ ТУРИЗМА — ПРИМЕР НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Татјана Н. Третјакова, Татјана Шмелева, Јована Бранков

(ОРИГИНАЛ) THERMAL SPRINGS AND HEALTH TOURISM – THE ANALYSIS OF
THE METEOROLOGICAL PARAMETERS

(ПРЕВОД) ТЕРМАЛНИ ИЗВОРИ И ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ – АНАЛИЗА ЕТЕОРОЛОШКИХ ПАРАМЕТАРА

Милан Радовановић

(ОРИГИНАЛ) INVESTIGATION OF SOLAR INFLUENCE ON THE TERRESTRIAL PROCESSES: ACTIVITIES IN SERBIA

(ПРЕВОД) ИСТРАЖИВАЊА СОЛАРНИХ УТИЦАЈА НА ТЕРЕСТРИЧНЕ ПРОЦЕСЕ: АКТИВНОСТИ У СРБИЈИ

ЦИП