Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 71, бр. 1

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2021

 

Џими Дебарма, Џатан Дејбнат

(ОРИГИНАЛ) ASSESSMENT ON THE IMPACT OF THE TRIPURA EARTHQUAKE (JANUARY 3, 2017, MW = 5.6) IN NORTHEAST INDIA

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА УТИЦАЈА ЗЕМЉОТРЕСА У ТРИПУРИ (3. ЈАНУАРА 2017, ЈАЧИНЕ МW = 5.6) У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ ИНДИЈИ

Димитар Кренчев, Росица Кендерова, Симеон Матев, Нина Николова, Георги Рачев, Мартин Гера

(ОРИГИНАЛ) DEBRIS FLOWS IN KRESNA GORGE (BULGARIA)—GEOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND WEATHER CONDITIONS

(ПРЕВОД) БУЈИЧНИ ТОКОВИ У КЛИСУРИ КРЕСНА (БУГАРСКА)—ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ И ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ

Драган Милошевић, Растислав Стојсављевић, Силaрд Сабo, Угљеша Станков, Стеван Савић, Лука Митровић

(ОРИГИНАЛ) SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF PRECIPITATION OVER THE WESTERN BALKAN COUNTRIES AND ITS LINKS WITH THE ATMOSPHERIC CIRCULATION PATTERNS

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСKА ВАРИЈАБИЛНОСТ ПАДАВИНА У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛKАНА И ПОВЕЗАНОСТ СА ОБРАСЦИМА ЦИРKУЛАЦИЈЕ У АТМОСФЕРИ

Владимир М. Цветковић, Лазар Грбић

(ОРИГИНАЛ) PUBLIC PERCEPTION OF CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON NATURAL DISASTERS

(ПРЕВОД) ПЕРЦЕПЦИЈА ЈАВНОСТИ У ВЕЗИ СА КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА И ЊИХОВИМ УТИЦАЈЕМ НА ПРИРОДНЕ НЕПОГОДЕ

Јури В. Преображенски, Ана А. Фирсова

(ОРИГИНАЛ) RE-BALANCING OF INTENSIVE AND EXTENSIVE FACTORS IN THE CENTER–PERIPHERAL SYSTEM UNDER THE INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

(ПРЕВОД) ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ РАВНОТЕЖЕ ИЗМЕЂУ ИНТЕНЗИВНИХ И ЕKСТЕНЗИВНИХ ФАКТОРА У ЦЕНТРАЛНО-ПЕРИФЕРНОМ СИСТЕМУ ПОД УТИЦАЈЕМ ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА

Ведран Живановић, Мила Павловић, Александар Ковјанић, Драгутин Тошић, Филип Крстић

(ОРИГИНАЛ) CONCEPT OF POLYCENTRICITY—THE DIFFERENCES BETWEEN DEVELOPMENT POLICIES AND SPATIAL REALITY

(ПРЕВОД) КОНЦЕПТ ПОЛИЦЕНТРИЗМА—РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ И ПРОСТОРНЕ РЕАЛНОСТИ

Јелица Илић, Тин Лукић, Снежана Бесермењи, Ивана Блешић

(ОРИГИНАЛ) CREATING A LITERARY ROUTE THROUGH THE CITY CORE: TOURISM PRODUCT TESTING

(ПРЕВОД) ОСМИШЉАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ПУТА КРОЗ ЦЕНТАР ГРАДА: ТЕСТИРАЊЕ ТУРИСТИЧKОГ ПРОИЗВОДА

Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

(ОРИГИНАЛ) EDITORIAL ON JUBILEE: THE FIRST 70 YEARS OF THE JOURNAL OF THE GEOGRAPHICAL INSTITUTE “JOVAN CVIJIĆ” SASA

(ПРЕВОД) ПИСМО УРЕДНИКА ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА: ПРВИХ 70 ГОДИНА ЗБОРНИКА РАДОВА ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” САНУ

ЦИП