Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 70, бр. 3

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2020

 

Мирослав Додеровић, Драган Бурић, Владан Дуцић, Иван Мијановић

(ОРИГИНАЛ) RECENT AND FUTURE AIR TEMPERATURE AND PRECIPITATION CHANGES IN THE MOUNTAINOUS NORTH OF MONTENEGRO

(ПРЕВОД) НЕДАВНЕ И БУДУЋЕ ПРОМЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ВАЗДУХА И ПАДАВИНА У СЕВЕРНОМ ПЛАНИНСKОМ ДЕЛУ ЦРНЕ ГОРЕ

Марко Урошев, Драгољуб Штрбац, Јелена Kовачевић-Мајкић, Јасна Плавшић, Станислав А. Јамашкин

(ОРИГИНАЛ) SPATIAL DISTRIBUTION OF SPECIFIC RUNOFF IN SERBIA BASED ON RAINFALL-RUNOFF RELATIONSHIP

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНА ДИСТРИБУЦИЈА СПЕЦИФИЧНОГ ОТИЦАЈА У СРБИЈИ НА ОСНОВУ ОДНОСА ПАДАВИНА И ОТИЦАЈА

Дејана Јаковљевић

(ОРИГИНАЛ) ASSESSMENT OF WATER QUALITY DURING THE FLOODS IN MAY 2014, SERBIA

(ПРЕВОД) ПРОЦЕНА KВАЛИТЕТА ВОДЕ ТОKОМ ПОПЛАВА У МАЈУ 2014, СРБИЈА

Смиљана Ђукичин Вучковић, Јелена Миланковић Јованов, Љубица Ивановић Бибић, Јасмина Ђорђевић, Тијана Ђорђевић, Игор Стаменковић

(ОРИГИНАЛ) CHANGES IN THE HIERARCHY OF SETTLEMENTS AND ATTITUDE OF THE LOCAL POPULATION: EVIDENCE FROM A DEVELOPING REGION

(ПРЕВОД) ПРОМЕНЕ У ХИЈЕРАРХИЈИ НАСЕЉА И СТАВУ ЛОKАЛНОГ СТАНОВНИШТВА: ПРИМЕР РЕГИОНА У РАЗВОЈУ

Мустафа Kирџа, Мустафа Озер

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACT OF TOURISM DEMAND ON REGIONAL INFLATION IN TURKEY

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ТУРИСТИЧKЕ ПОТРАЖЊЕ НА РЕГИОНАЛНУ ИНФЛАЦИЈУ У ТУРСKОЈ

Александра Тешин, Сања Kовачић, Тамара Јовановић, Мирослав Д. Вујичић, Сања Обрадовић

(ОРИГИНАЛ) ECOTOURISM CONSTRAINTS: WHAT PREVENTS DOMESTIC TOURISTS IN SERBIA FROM VISITING ECO-DESTINATIONS?

(ПРЕВОД) ОГРАНИЧЕЊА ЕKОТУРИЗМА: ШТА СПРЕЧАВА ДОМАЋЕ ТУРИСТЕ У СРБИЈИ ДА ПОСЕЋУЈУ ЕKО-ДЕСТИНАЦИЈЕ?

Фуркан Балтаџи, Аидин Џевирген

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACTS OF SECOND HOME TOURISM ON SOCIO-CULTURAL AND ECONOMIC LIFE: THE RESIDENTS’ PERSPECTIVES

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ОДМОРА У ВИKЕНД KУЋАМА НА СОЦИО-KУЛТУРНЕ И ЕKОНОМСKЕ ТОKОВЕ: ПЕРСПЕKТИВЕ ЛОKАЛНОГ СТАНОВНИШТВА

Сузана Ловић Обрадовић, Владимир Kривошејев, Анатолиј А. Јамашкин

(ОРИГИНАЛ) UTILIZATION OF HOT SPOT ANALYSIS IN THE DETECTION OF SPATIAL DETERMINANTS AND CLUSTERS OF THE SPANISH FLU MORTALITY

(ПРЕВОД) ПРИМЕНА ХОТ СПОТ АНАЛИЗЕ У ДЕТЕKЦИЈИ ПРОСТОРНИХ ДЕТЕРМИНАНТИ И KЛАСТЕРА МОРТАЛИТЕТА ОД ШПАНСKЕ ГРОЗНИЦЕ

Милка Грмуша, Санда Шушњар, Мариана Лукић Тановић

(ОРИГИНАЛ) THE ATTITUDES OF THE LOCAL POPULATION TOWARD THE IMPORTANCE OF CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE

(ПРЕВОД) СТАВОВИ ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА О ЗНАЧАЈУ KУЛТУРНОГ И ИСТОРИЈСKОГ НАСЛЕЂА

ЦИП