Предња корица.

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ
Књига 70, бр. 1

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2020

 

Монођ Кумар Џаисвал, Нурул Амин

(ОРИГИНАЛ) THE IMPACT OF LAND USE DYNAMICS ON THE SOIL EROSION IN THE PANCHNOI RIVER BASIN, NORTHEAST INDIA

(ПРЕВОД) УТИЦАЈ ДИНАМИКЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА НА ЕРОЗИЈУ ЗЕМЉИШТА У СЛИВУ РЕКЕ ПАНЧНОЈ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ ИНДИЈИ

Милена Недељковић Кнежевић, Олга Хаџић , Слађана Недељковић, Џејмс Кенел

(ОРИГИНАЛ) TOURISM ENTREPRENEURSHIP AND INDUSTRIAL RESTRUCTURING: GLOBE NATIONAL AND ORGANIZATIONAL CULTURE DIMENSIONS

(ПРЕВОД) ТУРИСТИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ИНДУСТРИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ: ДИМЕНЗИЈЕ НАЦИОНАЛНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ ПРЕМА МОДЕЛУ GLOBE

Вања Павлуковић, Марија Цимбаљевић

(ОРИГИНАЛ) FACTORS AFFECTING CONFERENCE PARTICIPATION DECISION-MAKING

(ПРЕВОД) ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УЧЕШЋУ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ

Дејан Винковић, Марија Грицевич

(ОРИГИНАЛ) THE CHALLENGES IN HYPERVELOCITY MICROPHYSICS RESEARCH ON METEOROID IMPACTS INTO THE ATMOSPHERE

(ПРЕВОД) ИЗАЗОВИ У МИКРОФИЗИЦИ ЧЕСТИЦА ВЕЛИКИХ БРЗИНА У ИСТРАЖИВАЊИМА УДАРА МЕТЕОРОИДА У АТМОСФЕРУ

Славица Малиновић-Милићевић, Зоран Мијатовић, Илија Арсенић, Зорица Подрашћанин, Ана Фирањ Сремац, Милан Радовановић, Нусрет Дрешковић

(ОРИГИНАЛ) THE IMPORTANCE OF GROUND-BASED AND SATELLITE OBSERVATIONS FOR MONITORING AND ESTIMATION OF UV RADIATION IN NOVI SAD (SERBIA)

(ПРЕВОД) ЗНАЧАЈ ПРИЗЕМНИХ И САТЕЛИТСКИХ ОСМАТРАЊА У ЦИЉУ ПРАЋЕЊА И ПРОЦЕНЕ УВ ЗРАЧЕЊА У НОВОМ САДУ (СРБИЈА)

Милош Ћирић, Бојан Гавриловић, Биљана Дојчиновић, Сандра Чокић Рех, Иујон Чу, Чунлеи Сон, Шјуин Цао

(ОРИГИНАЛ) PAST STUDIES AND POTENTIAL MEASURES FOR REHABILITATION OF THE SHALLOW LAKE (LAKE LUDAŠ)

(ПРЕВОД) ПРЕТХОДНА ИСТРАЖИВАЊА И МОГУЋЕ МЕРЕ ЗА ОПОРАВАК ПЛИТКОГ ЈЕЗЕРА (ЈЕЗЕРО ЛУДАШ)

Бранислав Драшковић, Александар Поносов, Наталија Жернакова, Марко Гутаљ,
Бобан Милетић

(ОРИГИНАЛ) LAND COVER TYPES AND CHANGES IN LAND USE IN REPUBLIC OF SRPSKA (BOSNIA AND HERZEGOVINA) OVER THE PERIOD 2000–2018

(ПРЕВОД) ТИПОВИ ЗЕМЉИШНОГ ПОКРИВАЧА И ПРОМЕНЕ У КОРИШЋЕЊУ ЗЕМЉИШТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА) У ПЕРИОДУ 2000–2018. ГОДИНЕ

ЦИП