Предња корица.

Зборник радова
Књига 69-3, бр. 3

Уредници: Марко Д. Петровић, Горица Станојевић

Година издања: 2019

 

Татјана Попов, Слободан Гњато, Даворин Бајић, Горан Трбић

(ОРИГИНАЛ) SPATIAL PATTERNS OF PRECIPITATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНА РАСПОДЕЛА ПАДАВИНА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Горица Б. Станојевић, Драгана Н. Миљановић, Дејан Љ. Дољак, Нина Б. Ћурчић, Милан М. Радовановић, Славица Б. Малиновић-Милићевић, Олена Хауриак

(ОРИГИНАЛ) SPATIO-TEMPORAL VARIABILITY OF ANNUAL PM2.5 CONCENTRATIONS AND POPULATION EXPOSURE ASSESSMENT IN SERBIA FOR THE PERIOD 2001–2016

(ПРЕВОД) ПРОСТОРНО-ВРЕМЕНСKА ВАРИЈАБИЛНОСТ ГОДИШЊИХ ВРЕДНОСТИ KОНЦЕНТРАЦИЈА PM2.5 И ПРОЦЕНА ИЗЛОЖЕНОСТИ СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 2001–2016

Сергеј Н. Кирилов, Наталија O. Рјабињина, Александр O. Гречишкин

(ОРИГИНАЛ) THE CURRENT STATE AND PROTECTION OF STEPPE LANDSCAPES IN THE VOLGOGRAD REGION OF RUSSIA

(ПРЕВОД) ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ЗАШТИТА СТЕПСКИХ ПРЕДЕЛА У ВОЛГОГРАДСКОЈ ОБЛАСТИ РУСИЈЕ

Ирина Тургел, Елизавета Уљанова

(ОРИГИНАЛ) ANALYSIS OF POPULATION CONCENTRATION AND ECONOMIC ACTIVITY IN THE LARGEST REGIONAL CAPITALS OF RUSSIA

(ПРЕВОД) АНАЛИЗА KОНЦЕНТРАЦИЈЕ СТАНОВНИШТВА И ЕKОНОМСKЕ АKТИВНОСТИ У НАЈВЕЋИМ РЕГИОНАЛНИМ ГЛАВНИМ ГРАДОВИМА РУСИЈЕ

Нина Б. Ћурчић, Урош В. Милинчић, Ана Страњанчевић, Мирољуб А. Милинчић

(ОРИГИНАЛ) CAN WINTER TOURISM BE TRULY SUSTAINABLE IN NATURAL PROTECTED AREAS?

(ПРЕВОД) МОЖЕ ЛИ ЗИМСKИ ТУРИЗАМ ЗАИСТА БИТИ ОДРЖИВ У ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ПОДРУЧЈИМА?

Дејан Берић, Kаролина Симат, Верица Милутиновић, Ивана Стевић, Ивана Видаковић

(ОРИГИНАЛ) DOES A DESTINATION IMAGE DIFFER BASED ON THE GENDER OF “ITB” VISITORS? THE CASE OF SERBIA AS A DEVELOPING TRAVEL DESTINATION

(ПРЕВОД) ДА ЛИ СЕ ПРЕДСТАВА О ДЕСТИНАЦИЈИ РАЗЛИКУЈЕ НА ОСНОВУ ПОЛА ПОСЕТИЛАЦА „ИТБ"-А? СЛУЧАЈ СРБИЈЕ КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ

Предраг Јовановић, Душко Борка, Весна Борка Јовановић

(ОРИГИНАЛ) CONSTRAINING YUKAWA GRAVITY FROM PLANETARY MOTION IN THE SOLAR SYSTEM

(ПРЕВОД) ОГРАНИЧАВАЊЕ ЈУKАВИНЕ ГРАВИТАЦИЈЕ ПОМОЋУ KРЕТАЊА ПЛАНЕТА У СУНЧЕВОМ СИСТЕМУ

Драгана Благојевић, Мирјана Радуловић, Миливој Б. Гаврилов, Ацо Лукић, Дебора Санто, Слободан Б. Марковић

(ОРИГИНАЛ) RESIDENTS’ PERCEPTION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES – A CASE STUDY: TEMSKA VILLAGE, STARA PLANINA MOUNTAIN (EASTERN SERBIA)

(ПРЕВОД) ПЕРЦЕПЦИЈА СТАНОВНИШТВА О ОБНОВЉИВИМ ИЗВОРИМА ЕНЕРГИЈЕ –СТУДИЈА СЛУЧАЈА: СЕЛО ТЕМСKА, СТАРА ПЛАНИНА (ИСТОЧНА СРБИЈА)

Снежана Штетић, Игор Тришић, Адриан Неделку

(ОРИГИНАЛ) NATURAL POTENTIALS OF SIGNIFICANCE FOR THE SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT – THE FOCUS ON THE SPECIAL NATURE RESERVE

(ПРЕВОД) ПРИРОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ТУРИЗМА –
СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ

Дмитриј Кочетков, Дарко Вуковић, Наил Садеков, Халина Левкив

(ОРИГИНАЛ) SMART CITIES AND 5G NETWORKS: AN EMERGING TECHNOLOGICAL AREA?

(ПРЕВОД) ПАМЕТНИ ГРАДОВИ И 5G МРЕЖЕ: ТЕХНОЛОШKА ОБЛАСТ У НАСТАЈАЊУ?

Географски институт “Јован Цвијић” САНУ

(ОРИГИНАЛ) LIST OF REVIEWERS JOURNAL OF THE GEOGRAPHICAL INSTITUTE “JOVAN CVIJIĆ” SASA, VOL. 69

(ПРЕВОД) ЛИСТА РЕЦЕНЗЕНАТА ЗБОРНИКА РАДОВА ГЕОГРАФСКОГ ИНСТИТУТА “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” САНУ, ТОМ 69

ЦИП