Предња корица.

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 83

ISBN 978-86-80029-53-5

UDK 314.114(497.113 Pančevo)"1921/2002", 314.15(497.113 Pančevo)
Година издања: 2011
Аутори: Весна Лукић
Уредник: Жељко Бјељац

 

 

 

Истраживање представљено у монографији на један опсежан начин приказује демографски и функционални развој Панчева усмерен на специфичности достигнутог степена развоја у међузависности је са демографским потенцијалима насеља, карактеристикама мреже насеља, бројем и диверзитетом функција, а нарочито структуром и развојем привреде. Фокус истраживања је на сагледавању свих елемената и фактора дневног миграционог процеса и њихових интеракција.Општина Панчево налази се на простору преплитања географских,
демографских, економских, и културних утицаја Баната (Војводине), и
Београда (Централне Србије) и чини један од елемената њихове просторне
и функционалне повезаности. Отуда и значај проучавања овог простора и
интерес аутора за истраживање процеса и проблема демографског и
функционалног развоја Панчева. На развој Панчева утицала је спрега
друштвено-историјских и географских услова. Достигнути степен развоја у
међузависности је са демографским потенцијалима насеља, карактеристикама мреже насеља, бројем и диверзитетом функција, а нарочито структуром и развојем привреде. Поред повољног геосаобраћајног положаја сви ови фактори одражавају се на обим, правце и структуру токова дневних миграција Панчева, указујући на постојање узајамне везе између саобраћајних, демографских, друштвено-економских фактора и процеса дневних миграција. Приликом проучавања демографског и функционалног развитка Панчева узетa je у обзир специфичност која се огледа у ширем националном и регионалном значају панчевачке индустрије. Други битан фактор утицаја јесте непосредна близина Београда административног, привредног, културног и универзитетског центра Србије са којим постоје добре саобраћајне везе. Формирању демографских потенцијала општине Панчево поред природне компоненте допринели су и бројни миграциони процеси. Међу њима су планске колонизације, миграције село–град, одлазак на рад у иностранство и избегличке миграције.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_083_vesna_lukic_srp.pdf