Предња корица.

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 84

ISBN 978-86-80029-57-3

UDK 911.37:314(497.11-14), 711.2(497.11-14)
Година издања: 2012
Аутори: Марија Дробњаковић
Уредник: Југослав Нинковић

 

 

Монографија аутора Марије Дробњаковић, обрађује сложене и међузависне односе у мрежи насеља функционално-урбаног подручја Пријепоља, као и интеракције у његовом ближем окружењу. Користећи се практичним и теоријским истраживањем презентовани су актуелни процеси и трендови у мрежи насеља посматраних општина: Прибој, Пријепоље и Нова Варош, у сврху одређивања позиције функционално-урбаног подручја Пријепоља у регионално-развојним процесима југозападне Србије. Монографија је кониципирана на пет компатибилних целина на 203 стране: Теоријско-методолошки оквир, Основне карактеристике подручја, Унутаррегионалне промене, Интеррегионални односи и Закључна разматрања, а на крају су приложене табеле са пратећим статистичким подацима, списак консултоване литературе, као и списак картографских, графичких и фото прилога. Пружајући детаљан преглед у спроведеним анализама, у монографији се пружају објашњења процеса који се одвијају на датом простору, употпуњују знања о улози Пријепоља у просторно-функционалној организацији Србије, али и отварају питања даљег развоја целог посматраног подручја, његових општинских центара, као нуклеуса развоја, и неправедно запостављеног руралног залеђа, и као најважније питање његове улоге у функционалном и регионалном развоју овог краја Србије. Резултати могу послужити као полазиште за планирање полицентричног и уравнотеженог развоја југозападне Србије, али и за упознавање просечног читаоца са пријепољским крајем.

Преузмите књигу у пдф формату: gijc_pi_084_marija_drobnjakovic_srp.pdf

Фотографије: